Rendkívüli felvételi információk a koronavírus időszakában

Felvételi alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga, pontszámítás


 1. A Jelen fejezet rendelkezéseinek hatálya a 2020. évi általános felvételi eljárásra terjed ki, a 2020. évi pótfelvételi eljárás vonatkozásában a rektor a későbbiekben határoz.

 2. A tanító szak alkalmassági vizsgáját az Egyetem nem tartja meg. A szak alkalmassági vizsgáját a jelentkező arról szóló írásbeli nyilatkozata váltja ki, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

 3. A hitéleti szakok vonatkozásában az egyetem alkalmassági vizsgát, pályaalkalmassági vizsgát nem szervez, a hallgatók felvételéről kizárólag a beadott írásbeli dokumentumok, igazolások, valamint a kiszámított pontszám alapján dönt.

 4. A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezőket az Egyetem a teológia szakra veszi fel, majd a beiratkozott első évfolyamos hallgatók számára a 2020/2021-es tanévben, 2020. október hónapban alkalmassági és pályaalkalmassági pótvizsgát rendez úgy, hogy a pótvizsgán alkalmasnak minősített hallgatók a lelkész szakirányt 2020. október 15-éig felvehessék.

 5. A 2020/2021-es tanévben az Egyetem a kántor szakra beiratkozott első évfolyamos hallgatók számára 2020. október 15-éig alkalmassági felmérést rendez, melynek keretében a hallgatók számára – szabadon választható tantárgyainak terhére, kredittel értékelt – egyéni vagy csoportos készségfejlesztést írhat elő. A hallgatók alkalmasságáról és pályaalkalmasságáról az Egyetem 2021. május hónapban megszervezett vizsga keretében hoz határozatot.

 6. Minden más hitéleti szak esetében a felvett jelentkezők a 2020/2021-es tanévre beiratkozhatnak, alkalmasságukról és pályaalkalmasságukról az Egyetem a 2021 tavaszán esedékes minősítési eljárás keretében határoz.

 7. A világi tanárszakkal szakpárban meghirdetett hittanár–nevelőtanár szak esetében a tanári pályaalkalmassági vizsgálatot (pályaalkalmassági orientációs beszélgetést) az Egyetem a jelentkezők személyes jelenléte nélkül bonyolítja le úgy, hogy a jelentkezők pálya-alkalmasságáról a jelentkezők előzetesen megküldött motivációs levele alapján hoz határozatot. A pályaalkalmassági vizsgálat eredményének elbírálására az Egyetem megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket jelöl ki.

 8. A szakpárban meghirdetett hittanár–nevelőtanár szak felvételi eljárásának részeként a hittani ismeretek szóbeli vizsgát az Egyetem 2020. június 25-én megtartja. A felvételi követelmény teljesítése céljából a jelentkezők az Egyetem épületébe beléphetnek, az Egyetemnek pedig biztosítania kell, hogy egy teremben egyidejűleg legfeljebb 5 személy tartózkodjon, a követelmény teljesí¬tése a jelentkező és más személyek között személyes érintkezést ne igényeljen, a legalább 1,5 méteres távolság pedig végig biztosított legyen.

 9. Azok a hitéleti szakos jelentkezők, akik a 2020. évi felvételi eljárások egyike során az Egyetemre felvételt nyertek, beiratkoznak ugyan, de a 2020/2021-es tanévre passzív félév(ek)et igényelnek, a 2021. évi általános felvételi eljárás keretében alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgát kötelesek tenni.

 10. Ha az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgát a jelentkező megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, s az így teljesített részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg, a letett részvizsga eredményéről kiállított nyelvvizsga-bizonyítványa a 2020. évi általános felvételi eljárásban az adott szinten teljesíthető teljes nyelvvizsgára adható többletpontokra jogosít.

 11. Ha a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit a nyelvvizsgázó már sikeresen teljesítette, de a nyelvvizsga-bizonyítvány még nem került kiállításra, a felvételiző a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást – a veszélyhelyzet megszüntetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli bemutatási kötelezettség terhe mellett – felhasználhatja a többletpontok teljesítésének igazolására.