Ösztöndíjaink, juttatásaink

Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj

A Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program a tanító pályára készülő fiatalokat rendszeres tanulmányi ösztöndíjjal támogatja. A program célja a tanítói pálya népszerűsítése, valamint az, hogy a tanító szakos hallgatókat a pedagógus pályán tartsa és arra ösztönözze, hogy a térségben helyezkedjenek el. Egy félév alatt akár 125 ezer forint ösztöndíjban is részesülhetnek a hallgatók, hogy a lehető legkevesebb anyagi terhet kelljen viselniük, és minél inkább a tanulmányaikra koncentrálhassanak.

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére, pályázat alapján intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj folyósítható. Az intézményi ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre odaítélt, havonta folyósított juttatás.

Sport ösztöndíj

A kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgató részére pályázat alapján intézményi sport ösztöndíj folyósítható. Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek a meghatározott tanulmányi követelményeknek, valamint rendszeresen részt vesznek a DRHE vagy Debrecen sportéletében, sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen szerepelnek hazai és nemzetközi versenyeken.

Szociális ösztöndíjak

Szociális támogatásra teljes idejű, nappali képzésben résztvevő hallgató pályázhat. Minden félévben újra kell pályázni, a juttatást pedig havonta kapják meg a hallgatók. A támogatási kérelem elbírálásakor figyelembe veszik többek között a lakhatási körülményeket, az állandó lakhely távolságát az egyetemtől, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét és az egészségügyi állapotot. A szempontok alapján pontokat kapnak a hallgatók és végül azok kapnak szociális támogatást, akik elérik az adott félévben meghatározott minimumponthatárt. Egyetemünkön lehetőség van rektori szociális ösztöndíjra, rendszeres szociális ösztöndíjra és rendkívüli szociális ösztöndíjra is pályázni.

Intézményi közéleti ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján intézményi közéleti ösztöndíj folyósítható. A közéleti ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott, mind az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak, és azt dokumentumokkal igazolják.

Külföldi ösztöndíj-lehetőségek egyetemünk hallgatói számára

Egyetemünk – a Debreceni Református Kollégium hagyományainak folytatásaként – nagy hangsúlyt fektet nemzetközi kapcsolataira. Hallgatóink a Magyarországi Református Egyház zsinatának ösztöndíjprogramja, valamint az Európai Unió támogatásával megvalósuló felsőoktatási programok, elsősorban az Erasmus+ program keretében tanulhatnak egyetemünk partnerintézményeiben: Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Dániában, Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Hollandiában, Horvátországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Németországban, Portugáliában, Szlovákiában vagy Romániában.

Zsinati ösztöndíjak

A Magyarországi Református Egyház zsinatának tanulmányi ösztöndíjai a hitéleti képzésben részt vevő hallgatóknak nyújtanak lehetőséget nyugat-európai, valamint egyesült államokbeli egyetemeken részképzésre, egy tanévnyi időre. A zsinati ösztöndíj egy speciális esete a Washington D.C. Magyar Református Egyházközség és a Wesley Theological Seminary (USA) közös ösztöndíja, amelynek keretében egy lelkész szakos hallgató végezheti összefüggő szakmai gyakorlatát (segédlelkészi évét) a gyülekezetben, és folytathat ezzel párhuzamosan az amerikai egyetemen teológiai tanulmányokat.

ERASMUS+ tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjak

A hallgatók tanulmányaik során több alkalommal is elnyerhetik az Erasmus+ tanulmányi vagy szakmai gyakorlati ösztöndíjat, így az alap-, a mester- és a doktori képzés során 12-12 hónapot, osztatlan képzésben pedig 24 hónapot tölthetnek külföldön. A tanulmányi mobilitás időtartama egy alkalommal legalább 3, legfeljebb 12 hónap lehet, a külföldön teljesített tantárgyakat és krediteket egyetemünk a hallgatók itthoni képzésébe beszámítja. A szakmai gyakorlati mobilitás lehetőséget biztosít arra, hogy a képzésükhöz tartozó, összefüggő gyakorlatot hallgatóink külföldön teljesítsék: ennek hossza két hónaptól akár 12 hónapra is kiterjedhet. Emellett lehetőség van a diplomaszerzést követő egy éven belül friss diplomás szakmai gyakorlat teljesítésére is. A tanulmányok és a gyakorlat mellett az Erasmus+ program lehetőséget ad a nyelvtanulásra, mindenekelőtt a szaknyelv elsajátítására, egy másik ország kultúrájának megismerésére, kapcsolatépítésre, valamint – a fogadó intézmények által felkínált programokon keresztül is – a boldog diákévek további gazdagítására.

Campus Mundi ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott, a Tempus Közalapítvány által kezelt ösztöndíjprogram támogatást nyújt a hallgatóknak ahhoz, hogy résztanulmányokat folytassanak, illetve szakmai gyakorlaton, valamint rövid tanulmányúton vegyenek részt európai és Európán kívüli országokban.

Demonstrátori megbízás

A demonstrátori helyek betöltésére az a hallgató jelentkezhet, aki osztatlan vagy mesterszakos nappali munkarendben, államilag finanszírozott képzésben vesz részt. A demonstrátor az egyetem valamely tanszékével együttműködő, kiemelt tehetségű hallgató, aki részt vesz az adott tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatói munkájában.

Tehetséggondozás

A DRHE mint a nagy múltú Debreceni Református Kollégium felsőfokú oktatási intézménye már működésének kezdeteitől kiemelt fontosságú feladatának tartja a tehetséggondozást. Egyetemünk kiváló akkreditált Tehetségpont szerepel a tehetségműhelyek nyilvántartásában. Az oktatói-kutatói munka fontos részét képezi a tehetségek felismerése, a tehetség kibontakoztatása, a tehetséges hallgatók munkájának figyelemmel kísérése, anyagi és szakmai támogatása. A tehetséggondozás egyik fő területe és egyben eredményességének mérője a Tudományos Diákköri munka (TDK, OTDK), Irodalmi önképzőkör, de más szakmai és tanulmányi versenyekre, hazai és nemzetközi konferenciákra is rendszeresen delegálunk hallgatókat. Az intézményi tehetséggondozás sok esetben a Doktori Iskolánk keretein belül folytatódik tovább, így a TDK-műhelyünk a tudományos utánpótlás egyik fontos állomása.