Tanító szak

A tanító alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító (Primary School Teacher).

A képzési idő nyolc félév. Egyetemünk a tanító szakot egyaránt hirdeti nappali és esti tagozaton, valamint tanító diplomával már rendelkezők számára két féléves kiegészítő műveltségterületi képzésként levelező munkarendben.

A képzés célja a jövő tanítóinak elméleti és gyakorlati felkészítése a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, az általános iskola 1-6. évfolyamán valamennyi választott műveltségi terület - idegenyelvet kivéve - nevelési-oktatási feladatainak ellátására.

A tanító szakon a hallgatók az alapozó tárgyaknak köszönhetően megismerik az egyetemes, keresztyén és magyar társadalom, művelődés és nevelés történetét, a 6–12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó elméleteket, foglalkoznak a tanulási-nevelési környezetnek a személyiség formálódásában betöltött szerepével, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, az integrált és differenciált nevelés lehetőségeivel. A szaktudományosan megalapozott tantárgy-pedagógiáknak köszönhetően elsajátítják a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának szakmai alapjait, korszerű módszereit, eszközeit az 1-4. évfolyam tanítására való felkészülés keretében.

A gyakorlati képzés a hallgatók felkészítésének folyamatát végig kísérik, fogalmába beleértendők a hospitálások, egyéni iskolai gyakorlatok, csoportos és műveltségterületi tanítási gyakorlatok, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A gyakorlati képzés helyszíne alapvetően a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola. Az utolsó félévben a hallgatók nyolchetes intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A tanító alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, beszéd-, testi és egészségi alkalmassági vizsgát kell tenniük. A diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia kizáró oknak minősül.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Az idegen nyelv (angol vagy német) műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A tanító szakon ‒ az alapképzés részeként ‒ kötelező választani egy műveltségterületet. A tanítói oklevelet szerzett pedagógus az általános iskola 1–6. évfolyamában minden tantárgyat, az 5–6. osztályban pedig az adott műveltségterületnek megfelelő tantárgyat - idegenyelvet kivéve - taníthatja .