Tanító szak

A tanító alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító (Primary School Teacher).

A képzési idő nyolc félév. Egyetemünk a tanító szakot egyaránt hirdeti nappali és esti tagozaton, valamint tanító diplomával már rendelkezők számára két féléves kiegészítő műveltségterületi képzésként levelező munkarendben.

A képzés célja a jövő tanítóinak elméleti és gyakorlati felkészítése a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, az általános iskola 1-6. évfolyamán valamennyi választott műveltségi terület - idegenyelvet kivéve - nevelési-oktatási feladatainak ellátására.

A tanító szakon a hallgatók az alapozó tárgyaknak köszönhetően megismerik az egyetemes, keresztyén és magyar társadalom, művelődés és nevelés történetét, a 6–12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó elméleteket, foglalkoznak a tanulási-nevelési környezetnek a személyiség formálódásában betöltött szerepével, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, az integrált és differenciált nevelés lehetőségeivel. A szaktudományosan megalapozott tantárgy-pedagógiáknak köszönhetően elsajátítják a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának szakmai alapjait, korszerű módszereit, eszközeit az 1-4. évfolyam tanítására való felkészülés keretében.

A gyakorlati képzés a hallgatók felkészítésének folyamatát végig kísérik, fogalmába beleértendők a hospitálások, egyéni iskolai gyakorlatok, csoportos és műveltségterületi tanítási gyakorlatok, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A gyakorlati képzés helyszíne alapvetően a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola. Az utolsó félévben a hallgatók nyolchetes intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A tanító alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, beszéd-, testi és egészségi alkalmassági vizsgát kell tenniük. A diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia kizáró oknak minősül.

A tanító szakon ‒ az alapképzés részeként ‒ kötelező választani egy műveltségterületet. A tanítói oklevelet szerzett pedagógus az általános iskola 1–6. évfolyamában minden tantárgyat, az 5–6. osztályban pedig az adott műveltségterületnek megfelelő tantárgyat - idegenyelvet kivéve - taníthatja .