Református teológia – lelkész

(12 félév)

A református lelkipásztori hivatás, melyre ezek a tanulmányok felkészítenek, igehirdető, lelkigondozó, gyülekezetszervező és -vezető feladatok ellátását feltételezi. Az erre való felkészítés, a szigorúan vett elméleti ismeretátadás mellett, az egyéni kompetenciák fejlesztését és kiterjedt gyakorlati képzést is követel.

A hittudomány és ezen belül a református teológia által hangsúlyosan vizsgált témakörök gazdagsága miatt a hallgatók idővel egyéni érdeklődési körüknek megfelelő irányba bővíthetik ismereteiket. Az önálló tudományművelés iránti igény kialakítására nem csak a doktori képzésre tekintettel törekszünk, de szem előtt tartva annak a közmondásossá vált megállapításnak az igazságtartalmát, hogy „jó pap holtig tanul”.

A lelkipásztori szolgálatra felkészítő gyakorlatok között hagyományosnak tekinthető elemek mellett újabbak is vannak. Egyik hagyományos formája a legáció, mely során a másod évfolyamos és idősebb hallgatók karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor térségünk református gyülekezeteiben ünnepi küldöttként hirdetik Isten Igéjét. Az utóbbi évtizedekben kialakult gyakorlati képzési elemek között említhető a kórházi lelkigondozói gyakorlat, a félévközi gyülekezeti gyakorlat és a nyári gyakorlatok.

Lelkészképzésünk fontos részét jelenti a 11–12. szemeszterben következő segédlelkészi év. Ezt az időszakot hallgatóink már kijelölt gyülekezetekben töltik, és egy gyakorló lelkipásztor minden fontosabb feladatkörével találkoznak. A segédlelkészi év konkrét példája kapcsán is fontos hangsúlyozni, hogy az általunk folytatott lelkészképzés szoros együttműködésben történik a Tiszántúli Református Egyházkerülettel és gyülekezeteivel.

Az egyházi alkalmazás feltétele a diploma megszerzése, valamint az egységes zsinati lelkészképesítő vizsga letétele

A szakot csak nappali tagozaton indítjuk.